Eenvoudiger zichtbaar maken wie begunstigden zijn

Nieuw uitkeringsregister roept vragen op

In juli jaar is het uitkeringenregister in werking getreden. Het gaat erom dat stichtingen en verenigingen de gegevens die zij normaliter bijhouden in het kader van de boekhoudplicht, nu in een register bijhouden. Zo is eenvoudiger zichtbaar wie de begunstigden zijn. Deze verplichting leidt dus niet persé tot meer regeldruk. In de praktijk roept deze regelgeving wel vragen op. Ondermeer over wat er precies geregistreerd dient te worden en wat gezien wordt als ‘de gedane uitkering’.

Onderdeel van de Wwft-regelgeving en de UBO-registratie is het uitkeringsregister. Het uitkeringenregister verplicht stichtingen alle gedane uitkeringen van 25% of minder van ‘het voor uitkering beschikbare bedrag’ bij te houden in een centraal (intern) register. Het gaat hierbij zowel om uitkeringen aan natuurlijke personen als aan rechtspersonen die dus 25% of minder zijn van wat de stichting kan uitkeren. De informatie die beschikbaar moet zijn in het register, bestaat uit de naam en het adres van de begunstigde alsmede de hoogte en de datum van de uitkering.

Verstarrende werking

Deze registratiebepaling betreft een nadere uitwerking van een verplichting die reeds in artikel 2:10 BW is neergelegd om een administratie te voeren. Het gaat erom de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend.

Omdat de registratiebepaling slechts een verbijzondering is van de administratieplicht van artikel 2:10 BW, leidt deze verplichting niet tot gevolgen voor de regeldruk. Het gaat erom dat de stichting de gegevens die zij normaliter bijhoudt in het kader van de boekhoudplicht, nu in een register bijhoudt, zodat eenvoudiger zichtbaar is wie de begunstigden zijn. Daarbij geldt dat stichtingen niet meer gegevens hoeven te registreren dan waarover zij reeds beschikken. Zij hoeven niet extra gegevens bij begunstigden op te vragen. In algemene zin geldt voor de administratieplicht, en daarmee ook voor voornoemde verplichting voor het intern registreren van gegevens van begunstigden, dat er wettelijk geen nadere specifieke eisen zijn vastgelegd die aan een administratie gesteld moeten worden. Hiervan gaat een verstarrende werking uit en dit beperkt de vrijheid van de administratieplichtige om zelf te bepalen hoe de administratie wordt ingericht.

Eigendomsbelang

Het begrip uitkering wordt op dezelfde wijze uitgelegd als in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. Het dient derhalve te gaan om een eigendomsbelang. Daarmee wordt bedoeld ‘een recht op uitkering uit het vermogen van een rechtspersoon of personenvennootschap, waaronder de winst of de reserves, of op overschot na vereffening’ (liquidatie-uitkering). Slechts begunstigden die 25% of minder van het totale voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar ontvangen, moeten in het uitkeringenregister worden opgenomen. Of een begunstigde rechts- of natuurlijke persoon in het uitkeringenregister moet worden opgenomen, kan pas definitief na de vaststelling van de jaarrekening worden vastgesteld. Begunstigden die meer dan 25% van het totale voor uitkering vatbare bedrag ontvangen, kwalificeren als een uiteindelijk belanghebbende, ook wel ‘ultimate beneficial owner’ (UBO), en moeten voor zover het natuurlijke personen zijn, als zodanig in het UBO-register worden geregistreerd (in beginsel binnen één week. Al geldt er voor reeds langer bestaande rechtspersonen een coulancetermijn tot 27 maart 2022).

Het is de vraag of stichtingen in de not-for-profitsector dergelijke UBO’s zullen hebben, aangezien dergelijke stichtingen vaak activiteiten verrichten en bestedingen doen die naar verwachting niet onder deze definitie vallen. Er zijn echter uitzonderingen denkbaar. Het is van belang na te gaan of dit van toepassing is op uw organisatie.

Sjoerd den Hertog is geboren en getogen in Den Haag. Daar heeft hij het begin van zijn studie accountancy aan de Haagse Hogeschool gedaan. Daarna heeft hij de postdoctorale opleiding tot Registeraccountant aan de Vrije Universiteit in Amsterdam afgerond. Hij heeft eerst een aantal jaren in de commerciële praktijk gewerkt, waarna hij de overstap heeft gemaakt naar voornamelijk maatschappelijk betrokken klanten. En dat bevalt Sjoerd uitstekend. Naast zijn werk voor klanten is hij ook werkzaam voor de afdeling Vaktechniek. Sjoerd is een fanatiek hardloper met een aantal grote marathons (Amsterdam, Berlijn, New York) op zijn naam. Verder reist hij graag. Bij voorkeur lange treinreizen, zoals de Transsiberië express. Sjoerd is bereikbaar op: 020-5712345.